FOR HYDROGEOLOGY

In the field of hydrogeology Koral Ltd. provides support in finding groundwater, identify the most suitable locations of the occurrence of thermal waters, determining the horizontal and vertical flow, groundwater tributaries, water resistance in hydrogeological boreholes, as well as complex monitoring of hydrogeological and thermal boreholes.

Potencionálne miesta výskytu podzemných vôd je možné vytipovať na základe znalosti geologických pomerov. Tieto poznatky je možné získať odporovými meraniami. V plytších hĺbkach sa jedná o merania VES, multikábel, SOP. Pri väčších hĺbkach je možné využívať metódy CSAMT, MT a AMT, ktoré umožňujú dosiahnuť hĺbky až 7 km. Na obrázkoch je možné vidieť výsledok takýchto meraní. Farebné spektrum prezentuje geologickú stavbu.

 

Potential location of groundwater is possible to identify on the basis of the geological knowledge. This knowledge can be obtained by resistance measurements. It is a measurement VES, multicable, SOP in the shallower depth. At greater depths it is possible to use methods CSAMT, MT and AMT, which help to achieve a depth of 7 km. In the pictures you can see the results of such measurements. Color spectrum presents the geological structure.

Potencionálne miesta výskytu podzemných vôd je možné vytipovať na základe znalosti geologických pomerov. Tieto poznatky je možné získať odporovými meraniami. V plytších hĺbkach sa jedná o merania VES, multikábel, SOP. Pri väčších hĺbkach je možné využívať metódy CSAMT, MT a AMT, ktoré umožňujú dosiahnuť hĺbky až 7 km. Na obrázkoch je možné vidieť výsledok takýchto meraní. Farebné spektrum prezentuje geologickú stavbu.