Spoločnosť KORAL, s.r.o. s potešením oznamuje svojim partnerom , že v rámci rozšírenia portfólia svojich služieb sme investovali do komplexného vybavenia na meranie CSAMT ( Control source audiomagnetotelluric), AMT ( audiomagnetotelluric), MT (magnetotelluric).

Uplatnenie metód sú hlavne pre hlbšie prieskumy od 100 m pod povrchom po niekoľko kilometrov pre ložiskovú geológiu, geologický prieskum, geotermálny a hydrogeologický  prieskum, prieskum na uhľovodíky ako i geologický výskum hlbších častí zemskej kôry.

Prirodzené elektromagnetické pole Zeme pozostáva s polí rôznych frekvencií, má nepravidelný charakter a rôznorodú intenzitu a pôvod.

Elektromagnetické pole zeme s frekvenciou 1 Hz a nižšou nazývame magnetotelurické pole. Pole vo frekvenčnom rozsahu od 1 Hz do 20kHz je pole nazývané audiomagnetotelurické pole zeme. Magnetotelurické pole indukuje v Zemi  telurické prúdy pod povrchom a je spôsobené hlavne interakciou solárneho vetra s prirodzeným magnetickým poľom zeme. Audiomagnetotelurické pole je vyvolané aj búrkovou činnosťou.

Geofyzikálne metódy, ktoré registrujú elektrickú i magnetickú zložku sa nazývajú magnetotelurické a audiomagnetotelurické metódy.

Vo frekvenčnom rozsahu AMT je možné používať i umelý zdroj signálu, kde je možné nastaviť presne zvolené frekvencie pre prieskum. Táto metóda sa nazýva metóda CSAMT ( control source audiomagnetotelluric).

Výsledkom meraní  je  odporový rez. Pre metódu AMT a CSAMT do hĺbky 1 km, pre metódu MT to môže byť aj niekoľko km. Magnetická zložka napomáha okrem iného aj v indikácii prítomných vertikálnych rozhraní.

Pre registráciu polí je použitý 24 bitový receiver ADU-07. Je to 10 kanálový prístroj s vysokým rozsahom meraných frekvencií od DC až po 250 KHz. Systém sa vyznačuje nízkym šumom, je synchronizovaný pomocou GPS. Je určený na  geofyzikálne merania MT, AMT, CSAMT, RMT.

Investícia do nových technológií
Investícia do nových technológií

Pre meranie  telurickej zložky magnetotelurického poľa sa používajú nepolarizovatelné elektródy PbCl2, pre meranie magnetickej zložky magnetotelurického poľa používame 3 magnetické sondy MFS-07e ( rozsah pokrytia od 0.0001 Hz do 10 kHz).

Meracia zostava s nepolarizovateľnými elektródami, magnetickými  sondami, káblami a prijímačom
Meracia zostava s nepolarizovateľnými elektródami, magnetickými sondami, káblami a prijímačom

Pri umelých signálnych zdrojoch – metóda CSAMT používame transmitter TXM-22 s riadiacou jednotkou TXB-07. Tento vysielač je schopný generovať široký rozsah frekvencií v rozsahu od 0.001 HZ do 8192 Hz. Výstupný prúd je nastaviteľný až do +/- 40A. Výsledný prúd napája 3 elektródy, čo umožňuje rotovať smer výsledného prúdového vektora . Pre frekvencie 2048 Hz a nižšie je možné používať rôzny tvar vlny ( preddefinované i vlastné), pri frekvenciách nad 2048 Hz je tvar vlny pravouhlý. Riadiaca jednotka TXB-07 je taktiež synchronizovaná pomocou GPS.

Vysielač TXM22
Vysielač TXM22

Našim cieľom je posunúť prieskum do hlbších častí zeme pri CSAMT a AMT do 1 km, pri MT niekoľko kilometrov s dostatočnou citlivosťou . Popísané metódy mapujú vodivostné  vlastnosti hornín pod zemským povrchom, takže výsledkom je  vodivostný alebo  odporový  rez ( horizontálny  i vertikálny), ktorý dáva veľmi presný obraz o rozložení horninových hmôt  v záujmovej oblasti prieskumu.

Rezy
Rezy