Riešenia v oblasti geofyzikálneho prieskumu

Aktivity našej spoločnosti sa sústreďujú na geologickú podporu pri vyhľadávaní a prieskume ložísk, nerastných surovín, základnom mapovacom prieskume. Širokú škálu služieb poskytujeme pri inžinierskogeologickom prieskume líniových a iných stavieb, pri vyhľadávaní podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a tiež pri geoekologických prieskumoch environmentálnych záťaží.

Naše služby

Hlavným zameraním spoločnosti Koral, s.r.o. je aplikovaný geofyzikálny prieskum.

Z ďalších činností to je spracovanie priestorových údajov – štatistika, tvorba tematických máp, 3D modelovanie, veľkoplošná tlač, vytváranie a implementácia Geografických informačných systémov (GIS).

Ponúkame i služby inžinierskej geológie, orientačný radónový prieskum, zisťovanie obsahu ortute vo vzduchu (merkurometria).

Poskytujeme konzultácie spojené s  prieskumnými územiami – spracovanie podkladov, legislatívne zabezpečenie, projekt, zabezpečenie prieskumných prác, spracovanie a vyhodnotenie prác, orientačný výpočet zásob.

Ložiskový geologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Inžinierskogeologický prieskum

Geologický prieskum
životného prostredia

Pri ložiskovom, mapovacom a hydrogeologickom prieskum sme schopní pokryť celú škálu prieskumných hĺbok od plytkých prieskumov rádovo niekoľko decimetrov až po hlboké prieskumy do hĺbky niekoľkých kilometrov.

Pri prieskumoch využívame geofyzikálne metódy: magnetometria, gravimetria, gama-spektrometriaradón, ortuťometria, a tiež širokú paletu geoelektrických metód – GPR, metaldetektor, CMD, multikábelTEM, SP, VES, OP, IP, CSAMT, MT.

Okrem povrchových metód zabezpečujeme i geofyzikálne merania vo vrtoch – karotáž vrátane vrtnej kamery.

Takmer 25 rokov skúseností

Skúsený tím odborníkov

Realizované projekty v 30+ krajinách sveta

Geofyzikálny software