Seizmické metódy

Seizmický prieskum je založený na štúdiu správania sa umelo vyvolaných elastických vĺn. Tieto vlny sa od svojho zdroja šíria všetkými smermi. Na rozhraniach sa lámu, odrážajú a vracajú sa k povrchu, kde sú registrované seizmickými prijímačmi. Meranie doby priebehu vlny a štúdiom charakteru vlnenia  je možné určiť hĺbku a tvar rozhraní.

Seizmické metódy môžeme rozdeliť na dve základné skupiny – reflexná seizmika  a refrakčná seizmika.

Rýchlosť šírenia seizmickej vlny je možné previesť na modul pružnosti, alebo odvodiť iné fyzikálne vlastnosti hornín.

Možné použitia seizmiky sú:

V súčasnosti seizmické merania zabezpečujeme v spolupráci s našimi partnermi, spoločnosťou G Impuls, Praha.

Prístrojové vybavenie

Terraloc Mk-6 (ABEM, Švédsko) vo verzii 48 kanálov, OYO Mc1600 (Japonsko) s 24 kanálmi.

Pre pasívne sledovanie seizmických signálov sú k dispozícii 2 aparatúry postavené  Ústavom štruktúry a mechaniky hornín Českej akadémie vied (9 a 12 kanálov). Aparatúry je možné použiť na sledovanie seizmickej aktivity napríklad v miestach poddolovania.

Sezimiku je možné merať vo variante refrakčnej seizmiky, reflexnej seizmiky alebo vo variante MASW (analýza povrchových seizmický vĺn).