Inžinierskogeologický prieskum​

Pre inžiniersku geológiu

  • Geofyzikálna podpora inžinierskogeologických prieskumov pre zakladanie stavieb individuálnej, komplexnej bytovej a priemyselnej výstavby.
  • Geofyzikálny prieskum pre líniové stavby (diaľnice, železnice, plynovody, ropovody, hrádze, kanalizácie…).
  • Posúdenie a určovanie veľkosti svahových deformácií (identifikácia šmykových plôch) pre odrezy a zárezy komunikácií.
  • Prieskum pre sanácie zosuvov a havarijných stavov zapríčinených inžinierskogeologickými faktormi.
  • Korózny prieskum.
  • Pyrotechnický prieskum pri plánovaní stavieb.
  • Zhodnotenie radónového rizika územia.
  • Karotážny prieskum v inžiniersko-geologických vrtoch (horninové rozhrania, porušenosť hornín, termometria, resistivimetria).
 
 
Poznatky o geologickej stavbe, známe väčšinou z geologických vrtov, je vhodné doplniť geofyzikálnymi metódami. Ako najvhodnejšia podrobná geofyzikálna metóda (obr.) sa osvedčila metóda odporovej tomografie (multikábel). Touto metódou je možné využitím mnohoelektródového kábla v rámci jedného procesu premerať skúmaný profil vo viacerých vrstvách, podľa zadaného hĺbkového dosahu, so zvolenou hus-totou kroku merania od 1-5 m. Interpretáciou geofyzikálnych meraní sa dosiahne detailný geologický profil, verifikovaný geologickými vrtmi.

Poznatky o geologickej stavbe, známe väčšinou z geologických vrtov, je vhodné doplniť geofyzikálnymi metódami. Ako najvhodnejšia podrobná geofyzikálna metóda (obr.) sa osvedčila metóda odporovej tomografie (multikábel). Touto metódou je možné využitím mnohoelektródového kábla v rámci jedného procesu premerať skúmaný profil vo viacerých vrstvách, podľa zadaného hĺbkového dosahu, so zvolenou hus-totou kroku merania od 1-5 m. Interpretáciou geofyzikálnych meraní sa dosiahne detailný geologický profil, verifikovaný geologickými vrtmi.

Radón 222Rn je najvýznamnejším zdrojom prírodného žiarenia. Má vysokú ionizačnú schopnosť a môže poškodiť tkanivo s následným vznikom pľúcneho karcinómu. Radón z pôdy prestupuje do obytných priestorov trhlinami a inými netesnosťami.

Radón 222Rn je najvýznamnejším zdrojom prírodného žiarenia. Má vysokú ionizačnú schopnosť a môže poškodiť tkanivo s následným vznikom pľúcneho karcinómu. Radón z pôdy prestupuje do obytných priestorov trhlinami a inými netesnosťami.