FILTRAČNÉ VLASTNOSTI HORNÍN

Medzi základné hydrogeologické parametre kolektorov patrí koeficient filtrácie Kf a rýchlosť filtrácie Va. Tieto parametre môžeme pomerne presne určiť s využitím metódy riedenia označenej kvapaliny. Va sa určuje za prírodných podmienok, Kf hlavne pri metóde ustáleného prúdenia (čerpanie, nálev vody).