UHOĽNÝ PRIESKUM

Komplex karotážnych metód umožní litologické členenie vrtného profilu, kvantitatívnu a kvalitatívnu charakteristiku uhoľných vrstiev. Vypočítané parametre sú ílovitosť hornín a popoľnatosť uhlia.