DIGITALIZÁCIA, VEKTORIZÁCIA

V digitálnej mape môžu byť zachytené všetky dôležité javy a objekty potrebné na rozhodovanie a plánovanie na všetkých stupňoch riadenia. Digitálna tematická mapa a prostriedky GIS sa tak stávajú dôležitým zdrojom informácií a pracovným nástrojom výkonných a riadiacich pracovníkov, projektantov, architektov či investorov.

Náš servis

KORAL, s.r.o. poskytuje komplexný servis v oblasti tvorby a digitalizácie rôznych druhov tematických máp, tvorby a správy GIS, správy dát a ich aktualizácie.

Poskytujeme poradenstvo pri 3D modeláciách, geoštatistike, tvorbe a správe digitálnych modelov rôznych objektov,  terénu, reliéfu a ich zapracovanie do GIS systémov.

Medzi naše základné produkty patria:

KORAL, s.r.o. ponúka výrobu digitálnych máp vo veľkých a stredných mierkach, tvorbu ďalších geologických, geofyzikálnych, účelových a tematických máp. produkty zahŕňajú aj 3D model – terénu, objektov či výpočet zásob. Geodetické dáta sú nositeľom geopriestorových informácií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou geografického informačného systému. Sú základom pre zachytenie reality objektov, území a priestoru v digitálnej forme.

Skenovanie

Skenovanie je digitálne snímanie mapových podkladov a fotografií za účelom ďalšieho spracovania v prostredí CAD, alebo ďalšia archivácia už existujúcich vyhotovení projektovej dokumentácie. Naša spoločnosť ponúka skenovanie vo formáte A4, A3, čiernobielo alebo farebne do rôznych formátov (jpg., pdf., tif.,…)

Digitalizácia

Digitálne spracovanie starších ako aj novozískaných údajov zohráva v súčasnom svete veľmi dôležitú úlohu. Dostupnosť digitálnych dát, ich správny formát, využiteľnosť je stále dôležitejšia. KORAL, s.r.o. sa pri digitálnom spracovaní dát orientuje predovšetkým na digitalizáciu:

Vektorizácia

Je spôsob úpravy podkladového obrázku do vektorovej formy. Vektorizácia môže byť spracovaná manuálne, alebo poloautomaticky. Výsledkom vektorizácie teda nie je obrázkový súbor TIF, JPG, CIT alebo PDF, ale priamo vektorový formát DWG, DGN, DXF atď. Vektorizáciu realizujeme pomocou profesionálneho software, ktorý umožňuje čiernobielu aj farebnú vektorizáciu so schopnosťou zachovať texty, hrúbky čiar, prípadne iné vlastnosti čiar, ako bodkočiarka a pod. a toto všetko rozdeliť do separátnych hladín. Výsledný súbor teda obsahuje entity-čiary, texty tak, akoby boli priamo vytvorené v prostredí CAD. Kvalita tohto výstupu je priamo úmerná kvalite dodaného originálu.

Referencovanie máp

Spoločnosť KORAL, s.r.o. ponúka:

Spracovanie družicových a leteckých snímok

Vizualizáciu údajov

Matematické a štatistické spracovanie údajov