TVORBA GIS

Geografický informačný systém (GIS) nám predovšetkým slúži na tvorbu, analýzu, riadenie dát a spájanie atribútov, ktoré sú priestorovo referencované. V špecifických podmienkach je informačný systém schopný integrovať, analyzovať časti a zobrazovať geografické odkazy informácií. Vo viacerých obecne použiteľných zložkách je GIS nástrojom, ktorý dovoľuje užívateľom analyzovať a rozoberať priestorové informácie, editovať dáta, mapy a prezentovať výsledky všetkých týchto operácií.

V digitálnej mape môžu byť zachytené všetky dôležité javy a objekty potrebné na rozhodovanie a plánovanie na všetkých stupňoch riadenia. Digitálna tematická mapa a prostriedky GIS sa tak stávajú dôležitým zdrojom informácií a pracovným nástrojom výkonných a riadiacich pracovníkov, projektantov, architektov či investorov

Náš servis

KORAL, s.r.o. poskytuje komplexný servis v oblasti tvorby a digitalizácii rôznych druhov tematických máp, tvorby a správy GIS, správy dát a ich aktualizácie.

Poskytujeme poradenstvo pri 3D modeláciách, geoštatistike, tvorbe a správe digitálnych modelov rôznych objektov, terénu, reliéfu a ich zapracovanie do GIS systémov.

Medzi naše základné produkty patria: