Komplexný monitoring hrádzi

Vzhľadom na klimatické extrémy posledných rokov patrí k aktuálnym potrebám aj monitoring ochranných protipovodňových hrádzi ako aj hrádzi vodných priehrad a špecifických hrádzi. Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné služby na monitoring stavu hrádzi kombináciou rôznych geofyzikálnych a geologických metód.

K základným poznatkom o stave hrádze patrí poznanie jej geologickej stavby, podložia a rýchlosti horizontálneho a vertikálneho prúdenia vody cez násyp hrádze. Poznatky o geologickej stavbe hrádze, ako aj jej podložia, známe väčšinou z geologických vrtov, je vhodné doplniť geofyzikálnymi metódami. Najrýchlejšou, aj keď menej podrobnou, metódou je merania elektromagnetického merania vodivosti vrstiev. Výhodou tejto metódy je okamžitý výsledok, rýchlosť merania a nízka cena. Ako najvhodnejšia podrobná geofyzikálna metóda sa osvedčila metóda odporovej tomografie (multikábel). Touto metódou je možné využitím mnohoelektródového kábla v rámci jedného procesu premerať skúmaný profil vo viacerých vrstvách, podľa zadaného hĺbkového dosahu, so zvolenou hustotou kroku merania od 1-5 m. Interpretáciou geofyzikálnych meraní sa dosiahne detailný geologický profil, dodatočne verifikovaný geologickými vrtmi.

O stabilite hrádze vypovedá aj jej priepustnosť. Priepustnosť hrádze je určená rýchlosťou prúdenia (filtrácie) vody v pozorovacom systéme vrtov. Meranie sa v zásade vykonáva geofyzikálnym meraním vo vrte pomocou špecializovanej geofyzikálnej aparatúry. Naša spoločnosť Vám ponúka moderné súvislé, digitálne meranie celého komplexu meraní vrátane kamerovania a iných metód. Meranie je vhodné vykonávať v pravidelných intervaloch a v čase extrémnych vodných stavov (povodňové stavy).

Geofyzikálny izoohmický vertikálny rez vytvorený metódou odporovej tomografie (multikábla) a jeho geologická interpretácia s vyznačením rizikových miest hrádze.

 

Namerané hodnoty rýchlosti filtrácie, teploty a rezistivimetrie v monitorovacom vrte hrádze.

 

Meranie profilu odporovej tomografie (multikábel) v teréne.

 

Karotážne meranie v monitorovacom vrte na ochrannej protipovodňovej hrádzi.