Právne predpisy EU o podpore využitia obnoviteľných zdrojov urobili v posledných rokoch výrazné zmeny. Legislatívny rámec vymedzuje článok č. 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: energetická politika EU je zameraná na podporu rozvoja nových a obnoviteľných zdrojov energie.

Európska únia sa už teraz začala pripravovať na obdobie po roku 2020 v záujme budúceho zaistenia legislatívnej podpory investorom. Energia z obnoviteľných zdrojov hrá kľúčovú rolu v dlhodobej stratégii Európskej komisie, ako je uvedené v dokumente “Energy Roadmap 2050” (COM (2011) 0885).

Geologický potenciál (tepelný tok v určitom mieste) využiteľný pre výrobugeotermálnej energie môže byť prevedený na ekonomický potenciál za využitie odvozených nákladov na energiu (LCoE) do 150 € / MWh pro rok 2030 a do 100 € / MWh pro rok 2050  Celkový ekonomický potenciál geotermálnej energie všetkých ostávajúcich 28-krajín EU činí 21,2 TWh pre rok 2020. V roku 2030 narastá na 34 TWh, čo predstavuje 1% podielu z celkových energetických zdrojov v rámci EU.  Vďaka pokroku a inováciám vo vrtných technológiách i podstatne nižším nákladom ekonomický potenciál geotermálnej energie v EU narastie približne na 2570 TWh do roku 2050, čo už  môže pokryť až 50% celkovej energetickej produkcie v EU a viac než 4000 TWh  vrátane Islandu, Turecka a Švajčiarska.  

Akokoľvek  sa zdajú plány pre nasledujúce dekády vzdialené, je treba si uvedomiť, že sa v súčasnosti priemerná diaľka plánovania geotermálnej elektrárne pohybuje okolo 5 rokov a vhodné miesta miznú stále rýchlejšie. Pritom práve vhodnosť lokality určuje ekonomickú úspešnosť projektu.

Pomoc s financovaním projektov i s využitím konkurenčných technológií

Projektové financovanie (tzv. Bridge Finance) znamená, že investorovi prefinancujeme kompletnú fázu výstavby, vrátane vrtných prác na produkčných vrtoch a technológii až k uvedeniu do prevádzky. Podmienkou je bonita investora, bankové záruky, alebo podobné nástroje zaručujúce preplatenie po dokončení výstavby a uvedení do prevádzky. Týmto modelom umožňujeme investorom vyhnúť sa projektovým úverom a so svojou bankou riešiť v podstate iba “refinancovanie”.

Pre investorov ako súčasť finančného plánovania taktiež poskytujeme podporu naším finančným špecialistom, ktorý pripravuje presné modely na základe vstupných parametrov výkonu elektrárne, makro i mikro parametre trhu, požiadavky investora i jeho financujúce inštitúcie (banky/fondy)Právne predpisy EU o podpore využitia obnoviteľných zdrojov urobili v posledných rokoch výrazné zmeny. Legislatívny rámec vymedzuje článok č. 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: energetická politika EU je zameraná na podporu rozvoja nových a obnoviteľných zdrojov energie.

Investor musí financovať jedine prvú fázu vrátane skúšobného vrtu a zaistiť na svoje náklady pozemky potrebné pre realizáciu projektu.