Geofyzikálne metódy používané pre zhodnotenie geotermálného ložiska/zdroja

Dokonalá prospekcia je základným predpokladom pre začatie vrtných prác a kľúčové pre ekonomickú úspešnosť celého projektu. Existuje široká paleta metód merania ktorá minimalizuje riziko spojené s neznalosťou presného zloženia podzemných vrstiev. Tieto metódy sú však veľmi pokročilé a využívajú a zdokonaľujú sa desiatky rokov, pretože ich základom je spravidla hľadanie ropy a zemného plynu. Investície vynaložené práve na prospekciu boli v minulých dekádach ohromné.

Parametre, ako je teplota či obsah vody v určitých hĺbkach je dnes ľahko zistiteľné. Seizmické aj iné metódy identifikujú tektonické zlomy a poruchy, ktoré slúžia ako prirodzené rezervoáre. Ďalšie metódy slúžia na spresnenie alebo potvrdenie nameraných hodnôt inými metódami. Fakticky jedinou významnejšie neistou hodnotou je priepustnosť vrstiev ktoré sú zvolené ako zdrojový rezervoáre. Aj tak je ale možné z geochémie a zo znalosti lokálnej geológie kľúčové hodnoty s istou presnosťou predvídať.

Je tiež vhodné výkonnosť aspoň prvého skúšobného vrtu poistiť.

Pre ľahšiu orientáciu sme pre našich investorov v tomto dokumente pripravili súhrn najdôležitejších metód merania aj s uvedením niektorých výstupov v podobe 2D a 3D ktoré umožňujú detailnú špecifikáciu najvhodnejšej lokality pre umiestnenie geotermálnych vrtov.

 

 METÓDA

 Hĺbkový dosah merania  Využitie v projektovej fáze  Cenový rámec pre lokalitu  Metóda

 Strana

G01 – AEM PTPMeranie Pasívne Elektromagnetiky  do 10.000m    od 25.000  

Air

 

3

 G02 – Magnetotelurické meranie  do 10.000m    od 20.000  Air/GND  4-5
 G03 – Rádiometria  Povrchové    od 3.000  Air/GND  

6

 G04 – Gravitačné metódy  do 15.000m    od 8.000  Air/GND  7-8
 G05 – Magnetometria  do 10.000m    od 7.000  Air/GND  9-10
 G06 – LIDAR  Topografia    od 5.000  

Air

 

11

 G07 – Seizmické metódy  do 10.000m    od 300.000  GND  12-13
 G08 – TDEM  do 15.000m    od 9.000  GND  

14

G09 – Hydrológia, Stratigrafia, Termometrie  podľa lokality    od 5.000  GND  15-16
 G10 – Geochémia  do 5.000m    od 6.000  GND  17-18
 G11 – Seizmický monitoring  podľa lokality    od 5.000  GND  

19

 G12 – Hydrologický monitoring  podľa lokality    od 7.000  GND  20