PRIESKUMNÉ ÚZEMIA

Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami. Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie určuje ministerstvo na návrh objednávateľa.

Prieskumné územia na ten istý účel sa nemôžu prekrývať ani čiastočne.

Prieskumné územia na rôzne účely sa nemôžu čiastočne alebo úplne prekrývať, ak by sa tým podstatne sťažilo alebo znemožnilo vykonávanie geologických prác alebo využitie ich výsledkov, najmä ak ide o prieskum vývojovo alebo priestorovo súvisiacich ložísk vyhradených nerastov alebo prieskum rôznych druhov podzemných vôd.

Spoločnosť Koral, s.r.o., poskytuje konzultačnú činnosť pri zabezpečovaní prieskumných území: