O nás

Hlavným zameraním  spoločnosti Koral je aplikovaná geofyzika, digitálne spracovanie priestorových údajov a GIS.

Poskytujeme služby pri riešení geologických, hydrogeologických, inžinierskogeologických,  environmentálnych a technických problémov širokou škálou geofyzikálnych metód.

V spojitosti s týmito službami sa zaoberáme i spracovaním údajov, tvorbou tematických máp, modelov a geografických informačných systémov.

Jedným z nosných programov spoločnosti sú i geofyzikálne merania vo vrtoch ( karotáž), kde pokrývame celý sortiment karotážnych metód včítane kamery.

Na ložiskách okrem samotného prieskumu vytvárame  i trojdimenzionálne modely ložísk a spracujeme orientačný výpočet zásob.

Dlhodobo spolupracujeme s významnými spoločnosťami, ktoré sa zoberajú leteckou geofyzikou, kde zabezpečujeme spracovanie údajov z leteckých geofyzikálnych meraní.

Zárukou kvality je i stabilita spoločnosti, kde zanedlho oslávime 25. výročie vzniku spoločnosti.