Ložiskový geologický prieskum

Ložiská surovín

V ložiskovej geológii je možné využívať geofyzikálne metódy pri zisťovaní výskytu rudných aj nerudných surovín, upresňovaní úložných pomerov a rozšírenia ložiska.

Pre poznanie geologickej stavby sa využívajú obdobné metódy ako pri hydrogeológii.

Okrem týchto metód je možné využívať aj metódu CSAMT, AMT, indukovanej polarizácie, magnetometrie a gravimetrie, rádiometrie ktoré determinujú anomálne miesta výskytu rudných a nerudných surovín.

Zvýšený obsah  Hg, Rn  v pôdnom vzduchu indikuje výskyt určitého typu rudných surovín.

Výsledok merania gravimetrie, ktorá meria zmenu tiažového poľa zeme, a tým indikuje hustotné nehomogenity v zemskej kôre.

Výsledok merania gravimetrie, ktorá meria zmenu tiažového poľa zeme, a tým indikuje hustotné nehomogenity v zemskej kôre.

Magnetometria skúma magentické pole Zeme a jeho zmeny. Zmeny poukazujú na výskyt magnetických anomálii, ktoré môžu indikovať výskyt zrudnených polôh, magnetických hornín ap. Toto meranie sa vykonáva kontinuálnym zápisom s registračným intervalom od 1s.