PROFIL SPOLOČNOSTI KORAL,s.r.o.

 

Spoločnosť KORAL bola založená v januári 1997 s cieľom poskytovať služby v oblasti geofyziky, geológie a Geografických Informačných Systémov. Spoločnosť od svojho vzniku nezmenila majiteľov, čo je spolu so stabilitou pracovného tímu garanciou vysokej kvality.

Pracovníci spoločnosti patria k popredným Slovenským geofyzikom. Tak dnes ako aj v minulosti spolupracuje naša spoločnosť KORAL pri riešení domácich aj zahraničných projektov.

Počas existencie spoločnosti sme sa zúčastnili na riešení množstva významných projektov na Slovensku, ako aj v zahraničí. Naši pracovníci boli súčasti teamov pri prieskumoch v Bolívii, Venezuele, Kolumbii, Kanade, Indii, Malajzii, v Iráne, Grónsku, Dánku, Nemecku, Švédsku, Nórsku, Španielsku, Poľsku či v Českej republike.

KORAL, s.r.o.  sa sústreďuje najmä na projekty  v oblasti geofyzikálnych projektov, kde používame predovšetkým nasledujúce metódy:

Pre geologický a mineralogický prieskum:

 • Indukovaná polarizácia (IP) a odporové metódy, odporová tomografia
 • Povrchové elektromagnetické metódy
 • AMT, CSAMT
 • Gravimetria
 • Spektrometria
 • Magnetometria
 • Merkurometria (Hg)

Pre vyhľadávanie ropy a zemného plynu:

 • Gravimetria
 • MT, AMT, CSAMT
 • Odporové metódy

Pre podzemnú a geotermálnu vodu:

 • Gravimetria
 • Odporové metódy
 • MT, AMT, CSAMT
 • Magnetometria
 • Karotáž (merania vo vrtoch)

Pre inžiniersku geológiu:

 • Odporové profilovanie (multikábel)
 • Karotáž (merania vo vrtoch)
 • Korózny prieskum
 • Radónový prieskum
 • Povrchový elektromagnetický a megnetický prieskum

Pre environmentálne štúdie:

 • Odporové profilovanie (multikábel)
 • Elektromagnetometria
 • Rádiometria
 • Magnetometria
 • Merkurometria (Hg)

V oblasti karotážnych meraní (merania vo vrtoch) zabezpečuje naša spoločnosť odporové (SP, RP), rádiometrické, magnetometrické, termometrické, inklinometrické a iné merania. Pre monitorovanie stavu vrtov používame karotážnu kameru.

Náš pracovný tím sa podieľa na spracovaní dát leteckej geofyziky z celého sveta.

Manažment geologického prieskumu ako aj zabezpečovanie prieskumných území tvorí ďaľšiu časť nášho servisu.

K tradičným častiam nášho servisu patrí kvalitné spracovanie máp ako aj ich zapracovanie do GIS systémov. Tieto elementy vieme spracovať ako v 2D tak aj 3D priestore.

Naša spoločnosť spolupracuje s inými organizáciami a spoločnosťami ako AMG-India, Univerzita Komenského, SkyTEM-Dánsko, Geofizyka Krakow-Poľsko, G Impuls Praha a mnohé iné. Spolupráca s týmito organizáciami nám pomáha neustále zlepšovať kvalitu nášho servisu.