Geologický prieskum životného prostredia​

Ochrana životného prostredia

  • Vyhľadávanie a prieskum lokalít pre umiestnenie skládok TKO a priemyselného odpadu.
  • Lokalizácia a zisťovanie starých skládok a zhodnotenie ich ekologickej bezpečnosti.
  • Posúdenie prirodzenej rádioaktivity stavebných surovín .
  • Prieskum pre zakladanie skládok rádioaktívneho odpadu.
  • Vyhľadávanie starej munície.
  • Posúdenie rozsahu a vplyvu ekologických havárií z hľadiska ekologickej bezpečnosti.
  • Meranie a monitoring výskytu ortute a radónu vo vzduchu.

Mapa znečistenia pôdy ortuťou. Zistené pomocou merania obsahu Hg v pôdnom vzduchu. Merané vysoko citlivým prístrojom LUMEX RA-915.

Mapa znečistenia pôdy ortuťou. Zistené pomocou merania obsahu Hg v pôdnom vzduchu. Merané vysoko citlivým prístrojom LUMEX RA-915.

Kombináciou rôznych geofyzikálnych metód je možné presne zmapovať výskyt znečistených geologických vrstiev. Taktiež je možné určiť stupeň znečistenia.

Kombináciou rôznych geofyzikálnych metód je možné presne zmapovať výskyt znečistených geologických vrstiev. Taktiež je možné určiť stupeň znečistenia.

Gamaspektrometer určuje obsahy izotopov potrebných prvkov, z čoho je počítaná rádioaktivita hmoty pre potreby hygienickej služby.

Gamaspektrometer určuje obsahy izotopov potrebných prvkov, z čoho je počítaná rádioaktivita hmoty pre potreby hygienickej služby.