SPONTÁNNA PORALIZÁCIA

Metóda spontánnej polarizácie (SP) patrí k najstarším používaným metódam v geofyzikálnom prieskume. Táto metóda napomáha pri štúdiu prirodzených elektrických polí lokálneho charakteru, elektrochemického, filtračného a difúzneho pôvodu. Základným predpokladom úspešného využitia SP je elektrónová vodivosť mapovaných a vyhľadávaných objektov.

Najčastejšie použitie metódy SP

  • hydrogeológia – režim podzemných vôd – hladina spodných vôd, smer prúdenia a  priesaky hrádzí
  • inžinierska geológia – líniové stavby, korózny prieskum
  • životné prostredie – posudzovanie starých environmentálnych záťaží – úniky výluhov zo skládok
  • geológia – vyhľadávanie sulfidických rúd, grafitu, antracitu