GRAVITÁCIA

Gravitácia je príťažlivá sila pôsobiaca medzi hmotnými telesami.

Newton - gravitačná sila

Newton - gravitačná sila

Gravitácia

Gravitácia

Vzdialenosť medzi dvoma telesami kde:

 • F je veľkosť gravitačne sily medzi dvoma  telesami
 • G je gravitačná konštanta,
 • m1 hmotnosť prvého telesa,
 • m2 hmotnosť druhého telesa,
 • r vzdialenosť medzi dvomi telesami.

POZEMNÝ GRAVIMETRICKÝ PRIESKUM

Meranie gravitácie definuje anomálne hustoty vo vnútri zeme. Najčastejšie je pozemný gravimetrický prieskum používaný k presnému meraniu variácií gravitačného poľa zeme v rôznych bodoch. Gravitačné anomálie sú počítané ako rozdiel regionálneho a meraného poľa pričom výsledok koreluje s hustotnými variáciami zemského gravitačného poľa. Kladné gravimetrické anomálie sú asociované s telesami s vysokou hustotou a záporné anomálie s telesami s nízkou hustotou. Napríklad ložiská s vysokou hustotou chromit, hematit, and barit, a ložiská s nízkou hustotou halit, kimberlit. Gravimetrické metódy poskytujú i možnosť odhadu množstva (tonáže), ktorá zodpovedá príslušnej anomálii.

Vysoká presnosť zamerania pozície v gravimetrickom prieskume vyžaduje značné úsilie. Moderné GPS techniky poskytujú požadovanú presnosť meraní pri gravimetrickom prieskum sú zaujímavé variácie gravitácie na zemskom povrchu, ktoré sú používané na mapovanie variácií hustoty hornín. Pre tieto malé variácie sa používajú gravimetrické jednotky pomenované miligaly or mm/s2, kde 1 miligal = 10-3 Gals = 10-5 m/s2 and 1 Gal = 10-2 m/s2.

Družice GPS

Družice GPS

 

Meranie gravimetrie v Bolívii

Meranie gravimetrie v Bolívii

 

Gravimetria & GPS Merania

Gravimetrické a GPS body sú zvyčajne realizované v sieti meraní. Hustota siete záleží na cieľoch prieskumu. Merania sú zvyčajne vykonávané v dennej slučke, uzavretej na vhodnej bázovej stanici s  a maximálnou chybou 0.05 mGal. Gravitačný drift a korekcie sú vykonávané každý deň.

Slučka pozostáva zo sekvencie  gravimetrických meraní, ktoré začínajú a končia na gravimetrickom kontrolnom bode.

Meraná je tiež výška prístroja na každom meranom bode s vysokou presnosťou.

Určité množstvo gravimetrických a GPS bodov (okolo 5%) sú opakované kvôli zaisteniu presnosti meraní. Gravimetrické merania zvyčajne pozostáva z niekoľkých nezávislých meraní.

Zber dát je zastavený v prípade seizmických udalostí, pri zlom počasí, vetre, ktoré produkujú mikroseizmický šum.

Gravimeter

Gravimeter

 

Meranie gravimetrie v Indii

Meranie gravimetrie v Indii

KONTROLA KVALITY A PRVOTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV

Kontrola kvality pozostáva z týchto základných procedúr:

 • Kvalita kontroly presnosti gravimetrických údajov
 • Kontrola kvality lokalizácie meraní
 • Kontrola kvality GPS
 • Kontrola kvality Bouguer Anomálii

Presnosť gravimetrických meraní je zabezpečená opakovaným meraním na vybraných bodoch siete

Absolútna gravitácia
ga = gB1 + (rH – rB1) (t – tB1)d

 • ga absolútna gravitácia v miligaloch
 • rB1 meranie na báze 1
 • gB1 báza 1 absolútne G v miligaloch
 • t čas merania
 • rh oprava o výšku prístroja
 • tB1 báza 1čas merania
 • d drift v miligaloch/hodinu
Kontrola uplnosti dát

Kontrola uplnosti dát

 

Kontrola kvality dát a ich spracovanie

Kontrola kvality dát a ich spracovanie

ZÁVEREČNÉ SPRACOVANIE, INTERPRETÁCIA, SPRÁVA

Pri záverečnom spracovaní sa vykonávajú nasledujúce kroky:

 • Import nameraných údajov do databázy
 • Aplikácia základných korekcií
 • Priradenie priestorových súradníc
 • Gridovanie a konturovanie
 • Korekcie:
  • Oprava na chod prístroja
  • Slapové korekcie
  • Výška prístroja
  • Drift korekcie
  • Oprava na absolútnu gravitáciu
  • Korekcia na zemepisnú šírku
  • Free-air korekcia
  • Bouguer korekcia
  • Terénna korekcia

Záverečné produkty:

 • Lokalizácia gravimetrických bodov (ST)
 • Digitálny model reliéfu (ELEV)
 • Free Air Mapa Anomálií (FA)
 • Bouguer Mapa Anomálií (BA)
 • Oprava na Terén (TC)
 • Mapa úplných Bouguer Anomálií (CBA)
 • Mapa prvej vertikálnej derivácie (VD), počítaná z  CBA
3D model rozloženia hmôt - Popradská kotlina

3D model rozloženia hmôt - Popradská kotlina

 

Úplna Bouguerova anomália - oblasť Myjava

Úplna Bouguerova anomália - oblasť Myjava