GRAVITÁCIA

Gravitácia je príťažlivá sila pôsobiaca medzi hmotnými telesami.

Newton - gravitačná sila
Newton - gravitačná sila
Gravitácia
Gravitácia

Vzdialenosť medzi dvoma telesami kde:

POZEMNÝ GRAVIMETRICKÝ PRIESKUM

Meranie gravitácie definuje anomálne hustoty vo vnútri zeme. Najčastejšie je pozemný gravimetrický prieskum používaný k presnému meraniu variácií gravitačného poľa zeme v rôznych bodoch. Gravitačné anomálie sú počítané ako rozdiel regionálneho a meraného poľa pričom výsledok koreluje s hustotnými variáciami zemského gravitačného poľa. Kladné gravimetrické anomálie sú asociované s telesami s vysokou hustotou a záporné anomálie s telesami s nízkou hustotou. Napríklad ložiská s vysokou hustotou chromit, hematit, and barit, a ložiská s nízkou hustotou halit, kimberlit. Gravimetrické metódy poskytujú i možnosť odhadu množstva (tonáže), ktorá zodpovedá príslušnej anomálii.

Vysoká presnosť zamerania pozície v gravimetrickom prieskume vyžaduje značné úsilie. Moderné GPS techniky poskytujú požadovanú presnosť meraní pri gravimetrickom prieskum sú zaujímavé variácie gravitácie na zemskom povrchu, ktoré sú používané na mapovanie variácií hustoty hornín. Pre tieto malé variácie sa používajú gravimetrické jednotky pomenované miligaly or mm/s2, kde 1 miligal = 10-3 Gals = 10-5 m/s2 and 1 Gal = 10-2 m/s2.

Družice GPS
Družice GPS

 

Meranie gravimetrie v Bolívii
Meranie gravimetrie v Bolívii

 

Gravimetria & GPS Merania

Gravimetrické a GPS body sú zvyčajne realizované v sieti meraní. Hustota siete záleží na cieľoch prieskumu. Merania sú zvyčajne vykonávané v dennej slučke, uzavretej na vhodnej bázovej stanici s  a maximálnou chybou 0.05 mGal. Gravitačný drift a korekcie sú vykonávané každý deň.

Slučka pozostáva zo sekvencie  gravimetrických meraní, ktoré začínajú a končia na gravimetrickom kontrolnom bode.

Meraná je tiež výška prístroja na každom meranom bode s vysokou presnosťou.

Určité množstvo gravimetrických a GPS bodov (okolo 5%) sú opakované kvôli zaisteniu presnosti meraní. Gravimetrické merania zvyčajne pozostáva z niekoľkých nezávislých meraní.

Zber dát je zastavený v prípade seizmických udalostí, pri zlom počasí, vetre, ktoré produkujú mikroseizmický šum.

Gravimeter
Gravimeter

 

Meranie gravimetrie v Indii
Meranie gravimetrie v Indii

KONTROLA KVALITY A PRVOTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV

Kontrola kvality pozostáva z týchto základných procedúr:

Presnosť gravimetrických meraní je zabezpečená opakovaným meraním na vybraných bodoch siete

Absolútna gravitácia
ga = gB1 + (rH – rB1) (t – tB1)d

Kontrola uplnosti dát
Kontrola uplnosti dát

 

Kontrola kvality dát a ich spracovanie
Kontrola kvality dát a ich spracovanie

ZÁVEREČNÉ SPRACOVANIE, INTERPRETÁCIA, SPRÁVA

Pri záverečnom spracovaní sa vykonávajú nasledujúce kroky:

Záverečné produkty:

3D model rozloženia hmôt - Popradská kotlina
3D model rozloženia hmôt - Popradská kotlina

 

Úplna Bouguerova anomália - oblasť Myjava
Úplna Bouguerova anomália - oblasť Myjava