HYDROGEOLOGICKÉ VRTY

Cieľom karotáže v hydrogeologických vrtoch je poskytnúť informácie o:

  • základnom litologickom profile, o výskyte priepustných polôh v profile vrtov
  • ílovitosti a pórovitosti horninového prostredia
  • stupni mineralizácie a teplote podzemnej vody
  • dynamike vody vo vrte za prírodných podmienok – miesta prítokov a straty vody, výdatnosti jednotlivých prítokov, filtračné vlastnosti hornín.