Geofyzikálny prieskum starých ekologických záťaží

Geofyzikálne aplikácie pri prieskume a náprave starých ekologických záťaží:

 • Vymedzenie pevného podložia skládky
 • Priestorové vymedzenie skládky
 • Mapovanie tektonických línií v okolí skládky
 • Určenie smeru a rýchlosti prúdenia pozemnej vody
 • Určenie mocnosti antropogénnych usadenín
 • Detekcie munície, kovových zbytkových konštrukcíí, inžinierskych sietí, kovového odpadu
 • Vyhľadávanie porušených štruktúr pod spevnenými plochami
 • Zistenie únikov skládkovej vody do podložia
 • Mapovanie rozsahu kontaminácie podzemných vôd a zmien kontaminácie
 • Vyhodnotenie litológie
 • Zhodnotenie rádioaktivity starých ekologických záťaží
 • Kontaminácie ortuťou vo vzduchu
 • Monitorovanie sanačných dôsledkov

Geofyzikálne metódy používané pri prieskume a náprave starých ekologických záťaží:

 • Odporové profilovanie, odporová sondáž, odporová tomografia
 • Metóda nabitého telesa
 • Metóda SP a VP
 • Georadar
 • Magnetometrické metódy
 • Elektromagnetické detekčné metódy na vyhľadávanie kovov
 • Elektromagnetické profilovanie
 • Sezimické metódy
 • Gravimeterické metódy
 • Rádiometrické a spektrometrické metódy
 • Komplex karotážnych metód
 • Hg spektrometria
Prieskum starých záťaží pomocou odporovej tomografie

Prieskum starých záťaží pomocou odporovej tomografie