Aplikovaná geofyzika

Aplikovaná geofyzika je relatívne mladý vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom fyzikálnych vlastností Zeme.

Metódy aplikovanej geofyziky môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

Spoločnosť KORAL, zabezpečuje svojimi prácami široké spektrum  metód aplikovanej geofyziky. Ich výber záleží od konkrétnych požiadaviek  – zameranie prieskumu, podrobnosť prieskumu, hĺbkový dosah prieskumu, finančné krytie prieskumu, legislatívne a priestorové obmedzenia prieskumu.

Okrem pozemnej geofyziky a meraní vo vrtoch máme dlhodobé skúsenosti i s leteckou geofyzikou, kde spolupracujeme s významnými svetovými spoločnosťami, ktoré poskytujú letecký prieskum magnetometrický, rádiometrický, elektromagnetický i gravimetrický.