MERKUROMETRIA – meranie Hg

Metóda merkurometria, jedna zo základných geochemických metód,  bola zaradená do komplexu geofyzikálnych metód pre svoj široký záber už v osemdesiatych rokoch 20 storočia, hlavne pri riešení ekologických a prospekčných metód. V súčasnosti sa využíva  na stanovenie ortute vo vzorkách pôd, vzduchu ako aj vo vzorkách vôd.

Terénne merania ortuťovej Spektrometrie sú vykonávané prístrojom RA – 915M MERCURY ANALYZER (obr.č.1) Analyzátor ortuti uskutočňuje meranie vysoko selektívnou analýzou materiálov s obsahom ortuti. Poskytuje široký merací rozsah, veľmi nízke detekčné limity. Prístroj je vhodný hlavne pre  terénne analýzy Hg, ale môže byť súčasťou analytického laboratórneho systému vybaveného počítačom. Základná jednotka analyzátora je určená pre meranie koncentrácie pár ortuti v emisiách, vonkajšom i vnútornom prostredí.

Analyzátor a jeho príslušenstvo tvoria systém, ktorý umožňuje stanovenie obsahu ortuti v pitnej vode, prírodných aj odpadových vodách, vzorkách pôdy, potravinách aj krmivách, biologických vzorkách ap.  Prístroj sa používa taktiež pri riadení technologických procesov, pri prieskume rudných ložísk, zemného plynu a vo vedeckom výskume. Meranie koncentrácie sa môže uskutočňovať kontinuálne, diskontinuálne, príp. stacionárne.

Prístroj RA – 915M MERCURY ANALYZER
Prístroj RA – 915M MERCURY ANALYZER

 

Ortuťometria
Ortuťometria

 

Meranie terénnej Hg-spektrometrie

 

Spracovanie terénnej merkurometrie z analýz pôdneho vzduchu v rudnej prospekcii
Spracovanie terénnej merkurometrie z analýz pôdneho vzduchu v rudnej prospekcii

 

Spracovanie terénnej merkurometrie z analýz pôdneho vzduchu v rudnej prospekcii
Spracovanie terénnej merkurometrie z analýz pôdneho vzduchu v rudnej prospekcii

 

Spracovanie terénnej merkurometrie z analýz pôdneho vzduchu v rudnej prospekcii
Spracovanie terénnej merkurometrie z analýz pôdneho vzduchu v rudnej prospekcii