LÍNIOVÉ STAVBY

Pri prieskumných prácach na líniové stavby – diaľnice, cesty, železnice, tunely – poskytujú karotážne merania informácie o litologických hraniciach, o porušenosti hornín a o hydrodynamyckých pomeroch v sledovaných vrtoch.