Digitálne spracovanie dát je dnes nevyhnutnou súčasťou všetkých geofyzikálnych ako aj geologických projektov. Naša spoločnosť preto venuje osobitnú pozornosť kvalite digitálneho spracovania dát. Medzi základné formy spracovania dát patrí digitalizácia a vektorizácia, na ktoré môže nadväzovať tvorba GIS systémov či 3D modelov. Špecifickou formou digitálneho spracovania je výpočet ložiskových zásob. Samostatnou formou je spracovanie leteckých a družicových snímok.