VÝPOČET ZÁSOB

K finálnym produktom pri geologicko-geofyzikálnom prieskume patrí aj výpočet zásob nerastných surovín. Spoločnosť KORAL s.r.o. zabezpečuje výpočet zásob na základe geologicko-geofyzikálnych podkladov (vrty, geofyzikálne profily, bodové vzorky atď.). Zapracovanie geofyzikálnych meraní do výpočtov zásob prispieva k presnosti výpočtu. Pre výpočet je možné použiť viacero metód. Ku klasickým metódam výpočtu sa v posledných rokoch zaradil aj výpočet pomocou počítačovej 3D simulácie. Pomocou 3D interpolácie je možné simulovať distribúciu určitého javu (prvku) v zadanom priestore. Toto umožňuje vytvorenie rôznych 3D modelov, ktoré slúžia ako podklad k rôznym výpočtom. Základným 3D  modelom používaným pre výpočet zásob je blokový model. Tento model rozdelí zadaný priestor (ložisko) do pravidelných blokov. Týmto blokom je pomocou 3D interpolácie priradená hodnota určujúca kvalita alebo kvantitu určitého javu.

Blokový model ako metóda využiteľná pri výpočte zásob
Blokový model ako metóda využiteľná pri výpočte zásob

 

Geofyzikálne merania využité pri výpočte zásob (metóda rezov)
Geofyzikálne merania využité pri výpočte zásob (metóda rezov)