GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM

 

Možnosti využitia aplikovanej geofyziky sú rôznorodé. Od geologických , hydrogeologických, inžinierskogeologických  oblastí až k technickým problémom a ochrane životného prostredia.

Pri geologických prieskumoch je geofyzika použiteľná pre základný geologický prieskum a výskum, geologické mapovanie geologických vrstiev, žíl, tektoniky a ďalších geologických fenoménov. Pri ložiskových prieskumoch pre vyhľadávanie ložiska, jeho trojrozmerné ohraničenie, zisťovanie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozloženia materiálu v ložisku a jeho okolí. Letecká geofyzika umožňuje rýchly orientačný prieskum veľkých oblastí a vytipovanie oblastí na detailnejšie prieskumy, čím výrazne šetrí prostriedky odberateľa.

Pri inžinierskogeologických prácach sú to prieskumy pre zakladanie stavieb,  pre líniové stavby, svahové deformácie, porušenosť hornín, monitoring hrádzí.

Pre hydrogeologickú oblasť  vyhľadávanie podzemných vôd, určenie výšky hladiny i teploty podzemných vôd, prieskum na geotermálne vody.

Pri ochrane životného prostredia sú to merania rádioaktivity, orientačný radónový prieskum, ochranné pásma, mapovanie znečistenia geologického prostredia, mapovanie starých ekologických záťaží, trojrozmerné ohraničenie zakrytých skládok, rozloženie hmôt v skládke, mapovanie výtokov a znečistenia zo skládok.

Geofyzika je použiteľná i pri rôznych technických problémoch ako je vyhľadávanie munície a ďalších zakrytých predmetov, podzemných dutín, pivníc a jaskýň ako aj iných podzemných priestorov. Mapovanie kvality podložia ciest, diaľnic a železničných tratí. Monitorovanie technického stavu vrtov.

Spoločnosť Koral má dlhodobé skúsenosti v geofyzikálnom prieskume. Máme širokú škálu prístrojov a geofyzikálnych metód. Radi vám pomôžeme pri riešení konkrétnych problémov a navrhneme najvhodnejšiu metodiku prieskumu.