Radónový prieskum

222Rn je plyn patriaci do skupiny inertných plynov. Je najvýznamnejším zdrojom prírodného žiarenia. Radón a jeho dcérske produkty spôsobujú približne polovicu radiačnej záťaže obyvateľstva. Má vysokú ionizačnú schopnosť a môže poškodiť tkanivo s následným vznikom pľúcneho karcinómu. V prírode je objemová aktivita 222Rn priamo úmerne závislá na obsahu 226Ra v horninovom prostredí, hustote prostredia, koeficientu emanácie a nepriamo úmerná pórovitosti. Do stavebných objektov sa 222Rn dostáva hlavne pôdnym vzduchom, vplyvom teplotných a tlakových gradientov. 222Rn prestupuje do obytných priestorov trhlinami, otvormi, prasklinami, netesnosťou medzi inžinierskými sieťami a pod.
Koral,s.r.o. ponúka detailné (podrobné) i orientačné stanovenie radónového rizika v lokalitách s investičnými stavebnými zámermi.

Schéma prieniku radónu

 

Vlastné meranie objemovej aktivity radónu cA v rovnováhe s jeho dcérskymi produktmi rozpadu (izotopy 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po) je realizované prístrojovým kompletom typu LK-1, okalibrovanom v radónovej komore ÚPKM pri SZU Bratislava.

Pre zistenie plynopriepustnosti zemín sú odobraté vzorky zeminy z hĺbky do 1,0 m. Hodnotenie plynopriepustnosti pôd je robené na základe skrátenej granulometrickej analýzy v zmysle normy STN 73 1001.

Vyhodnotenie radónového rizika je založené na syntéze výsledkov zmeranej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a plynopriepustnosti miestnych zemín.