SVAHOVÉ DEFORMÁCIE

Svahovými deformáciami sa nazývajú procesy, pri ktorých sa narúša stabilita hornín na svahu a dochádza k pohybu horninových más.

 

Svahové deformácie rozdeľujeme na: plazenie, zosúvanie, stekanie a rútenie ( skalná lavína).

 

Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku nachádza známych 21 190 svahových deformácií.

Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií majú zosuvy, ktorých bolo zaregistrovaných 19 104, a ktoré predstavujú celkovo 90,2 % všetkých registrovaných svahových deformácií.

Geofyzikálny príspevok pri riešení svahových deformácií je vymapovať priestorový priebeh šmykových plôch a na základe odporových a hustotných vlastností vyčleniť jednotlivé horninové celky.

Prieskum môže byť doplnený o karotážne merania, ktoré vo vrte určia stupeň porušnia hornín.